دوره و شماره: دوره 28، خرداد 96 - شماره پیاپی 327، خرداد 1396، صفحه 1-48 

ایران را بگردیم

7. چرا به دزفول برویم؟

صفحه 18-19

چرا به دزفول برویم؟


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

13. ننه کلاغو

صفحه 25-25

ننه کلاغو


فهرست

17. فهرست آسمانه

صفحه 1-1

فهرست آسمانه


داستان

20. راه‌بان!

صفحه 5-6

راه‌بان!


شعر

22. عکس

صفحه 1-1

عکس


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

23. کارواش‌ها

صفحه 27-27

کارواش‌ها