دوره و شماره: دوره 28، دی 96 - شماره پیاپی 334، دی 1396، صفحه 1-52 

صفحه خدا

2. صفحه‌ی خدا

صفحه 2-2

صفحه‌ی خدا


سرمقاله

3. آهای زندگی!

صفحه 4-4

آهای زندگی!


ایران را بگردیم

8. دوچرخه‌سواری تا گلستان

صفحه 12-13

دوچرخه‌سواری تا گلستان


سخن بزرگان

12. کوتاه برای زندگی

صفحه 22-23

کوتاه برای زندگی


داستان

13. آدم‌ها

صفحه 24-24

آدم‌ها


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

14. تراکتور

صفحه 25-25

تراکتور


مقاومت و دفاع مقدس

17. خمس پنج فرزند!

صفحه 30-31

خمس پنج فرزند!


روانشناسی

19. اتاق مشاور - دعوا

صفحه 34-35

اتاق مشاور - دعوا


طنز

20. خسیس

صفحه 36-37

خسیس


آسمانه

24. آسمانه دی 96

صفحه 51-51

آسمانه دی 96


25. قطار

صفحه 52-52

قطار


جدول

31. جدول

صفحه 39-39

جدول