دوره و شماره: دوره 28، تیر 96 - شماره پیاپی 328، تیر 1396، صفحه 1-52 

صفحه خدا

2. الهی

صفحه 2-2

الهی


داستان

8. دیگ

صفحه 12-13

دیگ


مقاومت و دفاع مقدس

11. جاده بهشت

صفحه 20-21

جاده بهشت


مقاله

12. فرشته؛ اما آدم

صفحه 22-23

فرشته؛ اما آدم


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

14. این پوست پفک از کجا آومده؟

صفحه 25-25

این پوست پفک از کجا آومده؟


داستان

18. جنگ و صلح

صفحه 29-29

جنگ و صلح


یادداشت

24. سایه‌ها

صفحه 41-41

سایه‌ها