دوره و شماره: دوره 28، اسفند 96 - شماره پیاپی 336، اسفند 1396، صفحه 1-52 

صفحه خدا

2. خدایا!

صفحه 2-2

خدایا!


شعر

5. عکس

صفحه 6-6

عکس


داستان

7. پول خون

صفحه 8-10

پول خون


سرمقاله

10. آقای منچ

صفحه 16-16

آقای منچ


داستان

17. بازی

صفحه 28-29

بازی


داستان

21. خانه‌ی صورتی

صفحه 36-37

خانه‌ی صورتی


شهر فرنگ

23. باران گلبرگ

صفحه 40-40

باران گلبرگ


طنز

25. عیادت

صفحه 42-43

عیادت