دوره و شماره: دوره 28، اسفند 96 - شماره پیاپی 336، اسفند 1396، صفحه 1-52 

صفحه خدا

خدایا!

صفحه 2-2

خدایا!


شعر

عکس

صفحه 6-6

عکس


داستان

پول خون

صفحه 8-10

پول خون


سرمقاله

آقای منچ

صفحه 16-16

آقای منچ


داستان

بازی

صفحه 28-29

بازی


شهر فرنگ

باران گلبرگ

صفحه 40-40

باران گلبرگ


طنز

عیادت

صفحه 42-43

عیادت