دوره و شماره: دوره 28، مرداد 96 - شماره پیاپی 329، مرداد 1396، صفحه 1-56 

صفحه خدا

2. خدایا!

صفحه 2-2

خدایا!


داستان

6. پرواز بازی

صفحه 8-9

پرواز بازی


گزارش

8. دانش ایرانی

صفحه 12-13

دانش ایرانی


طنز

13. ابله

صفحه 22-23

ابله


داستان

15. فرشته، اما آدم

صفحه 30-31

فرشته، اما آدم


در جهان چه خبر؟

16. شیخ نمر، مردی که کوتاه نیامد

صفحه 32-33

شیخ نمر، مردی که کوتاه نیامد


داستان

18. یک جرعه آب

صفحه 36-38

یک جرعه آب


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

20. قصه‌های تمساح خسیس

صفحه 25-25

قصه‌های تمساح خسیس


یادداشت

22. او کودک است

صفحه 2-2

او کودک است


داستان

23. کوکوسبزی

صفحه 3-4

کوکوسبزی


جدول

28. جدول

صفحه 40-41


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

29. اگزوز

صفحه 28-28