دوره و شماره: دوره 28، مرداد 96 - شماره پیاپی 329، مرداد 1396، صفحه 1-56 

صفحه خدا

خدایا!

صفحه 2-2

خدایا!


داستان

پرواز بازی

صفحه 8-9

پرواز بازی


طنز

ابله

صفحه 22-23

ابله


داستان

یک جرعه آب

صفحه 36-38

یک جرعه آب


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

قصه‌های تمساح خسیس

صفحه 25-25

قصه‌های تمساح خسیس


یادداشت

او کودک است

صفحه 2-2

او کودک است


داستان

کوکوسبزی

صفحه 3-4

کوکوسبزی


جدول

جدول

صفحه 40-41


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

اگزوز

صفحه 28-28