دوره و شماره: دوره 28، شهریور 96 - شماره پیاپی 330، شهریور 1396، صفحه 1-56 

صفحه خدا

2. خدایا!

صفحه 1-1

خدایا!


گزارش

6. دانش ایرانی

صفحه 10-11

دانش ایرانی


داستان

8. فرشته، اما آدم

صفحه 14-15


طنز

11. انسان شوم

صفحه 22-23

انسان شوم


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

12. وقتی که دهانِ زمین بوی بد می‌داد

صفحه 25-25

وقتی که دهانِ زمین بوی بد می‌داد


داستان

14. گمشده

صفحه 29-29


روانشناسی

19. اتاق مشاور

صفحه 40-41

اتاق مشاور


داستان

23. آقای آبی

صفحه 3-4


شعر

24. حراج

صفحه 5-5


داستان

25. نی /میخ

صفحه 6-6


شعر

26. مجازات

صفحه 7-7