الهی

10.22081/hk.2017.64126

الهی


صفحه‌ی خدا

الهی هر که تو را شناسد، راه او باریک و هر که تو را نشناسد، راه او تاریک!

الهی ‌تا از مِهر تو اثر آمد، دیگر مِهر ما به سر آمد!

ای سزای کرم! ای نوازنده‌ی عالم! نه با وصل تو اندوه است و نه با یاد تو غم...

مناجات‌نامه‌ی خواجه‌عبدالله انصاری

CAPTCHA Image