صفحه‌ی خدا

10.22081/hk.2018.65142

صفحه‌ی خدا


خدایا!

همه‌ی این‌ها کامل کردن نعمت‌هایت بر من و احسانت به من است

تو پاک هستی

تو پاک هستی

که آفریننده‌اى

و بازگرداننده‌اى

و ستوده‌اى و بزرگوارى

نام‌هایت مقدس است

و نعمت‌هایت بزرگ

خدایا! کدام یک از نعمت‌هایت را برشمارم و یاد کنم، یا براى کدام‌یک از عطاهایت سپاس‌گزار باشم

در حالى که نعمت‌هایت بیش از آن است که بتوان آن‌ها را شمرد

بخشی از دعای عرفه

CAPTCHA Image