صفحه‌ی خدا


برای پلیدی‌های زمین باران فرستادی، برای دل‌های ما هم بارانی بفرست.

 

CAPTCHA Image