صفحه‌ی خدا


خدایا چه مهربانی! که با این که نافرمانی‌ات   می‌کنم، باز هم شب‌ها در خواب‌هایم گل و پروانه می‌ریزی تا با آسودگی بخوابم و صبح به گنجشک‌هایت می‌گویی که پشت شیشه‌ی پنجره جیک‌جیک کنند تا با لبخند بیدار شوم.


 

CAPTCHA Image