دوره و شماره: دوره 32، مرداد 377و شهریور378 - شماره پیاپی 377، مرداد 1400، صفحه 1-1 

ایران‌گردی

روستای دژگرد

صفحه 8-9

روستای دژگرد


آسمانه

داستان

صفحه 21-21

داستان


داستان

اتفاق شیرین

صفحه 38-39

اتفاق شیرین


کمیک استریپ

زباله در شهر

صفحه 40-41

زباله در شهر


نثر ادبی

دکان شکر

صفحه 42-42

دکان شکر


فرم اشتراک

ما منتظر شما بودیم

صفحه 43-43

ما منتظر شما بودیم