دوره و شماره: دوره 32، دی 382 - شماره پیاپی 382، دی 1400، صفحه 1-1 

گفت‌وگو در قرآن

گاو زرد بنی اسرائیل

صفحه 6-7

گاو زرد بنی اسرائیل


گفت‌وگو در ادبیات کُهن

هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو

صفحه 18-19

هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو


آسمانه

پیراهن‌ها

صفحه 21-21

پیراهن‌ها


قله‌ی آبشارها

قله‌ی آبشارها

صفحه 32-33

قله‌ی آبشارها


کمیک استریپ

گفتمان بدون مرز

صفحه 38-39

گفتمان بدون مرز


شعر

رود

صفحه 44-44

رود