دوره و شماره: دوره 32، آذر 381 - شماره پیاپی 381، آذر 1400، صفحه 1-1 

گفت‌وگو در دین

خبرچین دانا!

صفحه 6-7

خبرچین دانا!


داستان

کشف ترسناک(1)

صفحه 12-12

کشف ترسناک(1)


آسمانه

هدف من...

صفحه 21-21

هدف من...


گفت‌وگو در ادبیات کهن

فرار از شکست

صفحه 26-27

فرار از شکست


داستان

رنگین‌کمان

صفحه 40-42

رنگین‌کمان


شعر

یلدا

صفحه 44-44

یلدا