دوره و شماره: دوره 32، آبان 380 - شماره پیاپی 380، آبان 1400، صفحه 1-1 

داستان

بابای کاغذی

صفحه 18-20

بابای کاغذی


گفت‌وگو در ادبیات کُهن

گذرگاهی در کوه

صفحه 26-27

گذرگاهی در کوه


اتاق مشاوره

من یک نوجوانم

صفحه 30-31

من یک نوجوانم


داستان

مرد سنگی

صفحه 36-37

مرد سنگی


داستان معارفی

گل‌های طائف

صفحه 40-41

گل‌های طائف