دوره و شماره: دوره 32، بهمن383 - شماره پیاپی 383، بهمن 1400، صفحه 1-1 

صفحه خدا

راز زمستان

صفحه 2-2

راز زمستان


نمایشنامه

تیم

صفحه 30-33

تیم


گفت‌وگو در دین

نگهبان قصر

صفحه 40-42


شعر

روز خدا

صفحه 44-44