دوره و شماره: دوره 29، آبان (344) - شماره پیاپی 344، آبان 1397، صفحه 1-50 

داستان

4. رفاقت دروغی

صفحه 6-7

رفاقت دروغی


کوتاه برای زندگی

6. دخالت نظامی - سرعت عمل

صفحه 12-12

دخالت نظامی - سرعت عمل


داستان

8. کتاب (قسمت اول)

صفحه 16-20

کتاب (قسمت اول)


9. کتاب

صفحه 16-20

کتاب


داستان

12. مارک ها

صفحه 26-27

مارک ها


طنز

13. شکار

صفحه 30-31

شکار


شهر فرنگ

14. پل ماگدبورگ

صفحه 32-33

پل ماگدبورگ


18. درخت

صفحه 45-45

درخت


داستان

19. ترس

صفحه 48-49

ترس


آسمانه

20. کتانی

صفحه 50-50

کتانی