دوره و شماره: دوره 29، آبان (344) - شماره پیاپی 344، آبان 1397، صفحه 1-50 

کوتاه برای زندگی

دخالت نظامی - سرعت عمل

صفحه 12-12

دخالت نظامی - سرعت عمل


داستان

مارک ها

صفحه 26-27

مارک ها


طنز

شکار

صفحه 30-31

شکار


شهر فرنگ

پل ماگدبورگ

صفحه 32-33

پل ماگدبورگ


داستان

ترس

صفحه 48-49

ترس


آسمانه

کتانی

صفحه 50-50

کتانی