دوره و شماره: دوره 29، آذر (345) - شماره پیاپی 345، آذر 1397، صفحه 1-50