دوره و شماره: دوره 29، آذر (345) - شماره پیاپی 345، آذر 1397، صفحه 1-50 

داستان

4. رسم مردانگی

صفحه 10-11

رسم مردانگی


داستان

7. کتاب

صفحه 20-24

کتاب


دانش ایرانی

8. یک دفاع جانانه

صفحه 26-27

یک دفاع جانانه


طنز

13. شوشیش نذری

صفحه 46-46

شوشیش نذری


آسمانه

14. قاصدک

صفحه 49-49

قاصدک