دوره و شماره: دوره 29، تیر (340) - شماره پیاپی 340، تیر 1397، صفحه 1-52 

کوتاه برای زندگی

مدرسه اراده - قصه گویی

صفحه 12-13

مدرسه اراده - قصه گویی


طنز

دزد

صفحه 20-21

دزد


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

گل های کمیاب در بیابان خشک - موشک

صفحه 26-27

گل های کمیاب در بیابان خشک - موشک


داستان

ماقبل تاریخ

صفحه 28-29

ماقبل تاریخ


خاطره

آدمک چوبی

صفحه 34-35

آدمک چوبی