دوره و شماره: دوره 29، تیر (340) - شماره پیاپی 340، تیر 1397، صفحه 1-52 

داستان

5. فیل های غمگین

صفحه 10-11

فیل های غمگین


کوتاه برای زندگی

6. مدرسه اراده - قصه گویی

صفحه 12-13

مدرسه اراده - قصه گویی


گزارش

7. خاله فال بخر!

صفحه 14-15

خاله فال بخر!


طنز

9. دزد

صفحه 20-21

دزد


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

11. گل های کمیاب در بیابان خشک - موشک

صفحه 26-27

گل های کمیاب در بیابان خشک - موشک


داستان

12. ماقبل تاریخ

صفحه 28-29

ماقبل تاریخ


خاطره

14. آدمک چوبی

صفحه 34-35

آدمک چوبی