دوره و شماره: دوره 29، دی (346) - شماره پیاپی 346، دی 1397، صفحه 1-52 

کوتاه برای زندگی

4. احترام به پدر و مادر

صفحه 8-8

احترام به پدر و مادر


داستان

11. کالای ایرانی

صفحه 20-21

کالای ایرانی


روانشناسی

17. تفاوت

صفحه 40-41

تفاوت


19. سوپ‌

صفحه 48-49

سوپ‌