دوره و شماره: دوره 29، خرداد (339) - شماره پیاپی 339، خرداد 1397، صفحه 1-52 

کوتاه برای زندگی

8. بردباری امام - 15 خرداد

صفحه 14-14

بردباری امام - 15 خرداد


شغل های قدیمی

11. سیب خمین!

صفحه 24-24

سیب خمین!


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

12. چرا بعضی حیوانات خواب زمستانی دارند؟

صفحه 25-25

چرا بعضی حیوانات خواب زمستانی دارند؟


طنز

14. من و بابام

صفحه 33-33

من و بابام


داستان

17. با تو هستم

صفحه 38-40

با تو هستم


داستان

20. درد دل

صفحه 47-48

درد دل