دوره و شماره: دوره 29، خرداد (339) - شماره پیاپی 339، خرداد 1397، صفحه 1-52 

کوتاه برای زندگی

بردباری امام - 15 خرداد

صفحه 14-14

بردباری امام - 15 خرداد


شغل های قدیمی

سیب خمین!

صفحه 24-24

سیب خمین!


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

چرا بعضی حیوانات خواب زمستانی دارند؟

صفحه 25-25

چرا بعضی حیوانات خواب زمستانی دارند؟


داستان

با تو هستم

صفحه 38-40

با تو هستم


داستان

درد دل

صفحه 47-48

درد دل