دوره و شماره: دوره 29، مهر (343) - شماره پیاپی 343، مهر 1397، صفحه 1-50 

کوتاه برای زندگی

یک قصه، یک حدیث

صفحه 6-7

یک قصه، یک حدیث


داستان

سبیل

صفحه 10-11

سبیل


داستان

مرد زنجبیلی

صفحه 16-17

مرد زنجبیلی


داستان

شکارچی و خرس

صفحه 24-25

شکارچی و خرس


نقد کتاب

شبیه کرگدن‌ها

صفحه 28-29

شبیه کرگدن‌ها


داستان

تابوت

صفحه 30-31

تابوت


طنز

زلزله

صفحه 38-38

زلزله


داستان

غذای مامان

صفحه 48-49


آسمانه

پاییز زیبایم

صفحه 50-50

پاییز زیبایم