دوره و شماره: دوره 29، بهمن (347) - شماره پیاپی 347، بهمن 1397، صفحه 1-52 

سرمقاله

مادرِ پدرش

صفحه 4-5

مادرِ پدرش


شعر

مثل کک

صفحه 14-14

مثل کک


کوتاه برای زندگی

حکومت خدا - آتشفشان

صفحه 15-15

حکومت خدا - آتشفشان


گزارش

74 نوع شکنجه

صفحه 26-27

74 نوع شکنجه


داستان

شب نامه ها

صفحه 28-30

شب نامه ها


داستان

روزگار پهلوی

صفحه 36-37

روزگار پهلوی


داستان

آن روز...

صفحه 45-45

آن روز...