دوره و شماره: دوره 29، بهمن (347) - شماره پیاپی 347، بهمن 1397، صفحه 1-52 

سرمقاله

2. مادرِ پدرش

صفحه 4-5

مادرِ پدرش


شعر

7. مثل کک

صفحه 14-14

مثل کک


کوتاه برای زندگی

8. حکومت خدا - آتشفشان

صفحه 15-15

حکومت خدا - آتشفشان


خاطره

10. خاطرات طاغوت

صفحه 20-21

خاطرات طاغوت


گزارش

13. 74 نوع شکنجه

صفحه 26-27

74 نوع شکنجه


داستان

14. شب نامه ها

صفحه 28-30

شب نامه ها


داستان

16. روزگار پهلوی

صفحه 36-37

روزگار پهلوی


طنز

19. سپاه بزرگ

صفحه 42-43

سپاه بزرگ


داستان

20. آن روز...

صفحه 45-45

آن روز...