دوره و شماره: دوره 29، اردیبهشت 97 - شماره پیاپی 338، اردیبهشت 1397، صفحه 1-52 

صفحه خدا

1. گوش شنوای خدا

صفحه 2-2

گوش شنوای خدا


سرمقاله

3. پری گم شده ها

صفحه 4-4

پری گم شده ها


ایران را بگردیم

7. از قم تا گلستان

صفحه 12-13

از قم تا گلستان


کوتاه برای زندگی

10. شغل انسان ساز - هویت

صفحه 18-18

شغل انسان ساز - هویت


داستان

13. لبخد آرام محسن

صفحه 24-25

لبخد آرام محسن


داستان

15. دروغ گو نیستم

صفحه 28-29

دروغ گو نیستم


طنز

18. شعردزد

صفحه 36-37

شعردزد


کاریکلماتور

22. بهش لبخند بزن - زمین

صفحه 47-47

بهش لبخند بزن - زمین