دوره و شماره: دوره 33، شهریور-1401-390 - شماره پیاپی 390، شهریور 1401، صفحه 1-1 

داستان

مغزهای کوچک

صفحه 22-23

مغزهای کوچک


نثر ادبی

ستاره‌ی زندگی

صفحه 24-24

ستاره‌ی زندگی


یادداشت

هنگام دعوا

صفحه 32-32

هنگام دعوا


شعر

خرمگس

صفحه 33-33

خرمگس