دوره و شماره: دوره 27، اردیبهشت 95 - شماره پیاپی 314، اردیبهشت 1395، صفحه 1-60 

سخن بزرگان

5. بریده ها (ص 10 و 11)

صفحه 10-11

بریده ها (ص 10 و 11)


جدول

17. جدول (ص 33)

صفحه 33-33

جدول (ص 33)


طنز

23. طنز (ص 44 و 45)

صفحه 44-45

طنز (ص 44 و 45)


شعر

28. شعر (ص 54 و 55)

صفحه 54-55

شعر (ص 54 و 55)