دوره و شماره: دوره 27، خرداد 95 - شماره پیاپی 315، خرداد 1395، صفحه 1-60 

سخن بزرگان

15. بریده ها (ص 30 و 31)

صفحه 30-31

بریده ها (ص 30 و 31)