دوره و شماره: دوره 27، مرداد 95 - شماره پیاپی 317، آذر 1395، صفحه 1-60 

داستان

15. انتخاب ( ص 32 و 33)

صفحه 32-33

انتخاب ( ص 32 و 33)