دوره و شماره: دوره 27، بهمن 95 - شماره پیاپی 323، اسفند 1395 

سرمقاله

3. هزارتا تیله

صفحه 3-4

هزارتا تیله


داستان

12. سکانس انقلاب

صفحه 28-28

سکانس انقلاب


اگزوز (چند صفحه ناقابل درباره‌ی محیط زیست)

13. مادرِ ما

صفحه 29-29

مادرِ ما


14. جنگل

صفحه 30-31


16. چَرا

صفحه 32-32

چَرا