دیگر- سفر- نگرانی

10.22081/hk.2021.72094

دیگر- سفر- نگرانی


دیگر

نیلوفر داودآبادی

در کتاب دینی آمده است

دیگر مانند پیامبران نخواهد آمد

کاش

سایت اعلام نتایج بداند

دیگر

کسی حضرت ایوب نمی‌شود

 

سفر

فاطمه داودآبادی

پرنده در قفس

نفس‌های زنگ‌زده

نغمه‌ی امید می‌نوازند

نمی‌داند

امید

با پرنده‌های مهاجر

به دورترین نقطه‌ی خیال

سفر کرده است

 

نگرانی

مهشید فراهانی

چشم‌های نگران گوزن

در پذیرایی خانه

خیره بود

به بچه‌هایش

که

در تلویزیون می‌دویدند!

CAPTCHA Image