دوره و شماره: دوره 30، خرداد (351) - شماره پیاپی 351، خرداد 1398، صفحه 1-52 

سرمقاله

مسافر بهشت

صفحه 4-5

مسافر بهشت


داستان

یا علی

صفحه 14-15

یا علی


طنز

پالوده

صفحه 26-27

پالوده


طنز

ویزیت

صفحه 47-47

ویزیت


داستان

تعزیه

صفحه 48-49

تعزیه


شعر

باران

صفحه 51-51

باران