دوره و شماره: دوره 30، خرداد (351) - شماره پیاپی 351، خرداد 1398، صفحه 1-52 

سرمقاله

2. مسافر بهشت

صفحه 4-5

مسافر بهشت


مقاله

5. مثل رهبر قبلی!

صفحه 10-11

مثل رهبر قبلی!


داستان

7. یا علی

صفحه 14-15

یا علی


خاطره

10. شوخی در جبهه

صفحه 24-25

شوخی در جبهه


طنز

11. پالوده

صفحه 26-27

پالوده


گزارش

12. سقف ماندگار

صفحه 28-29

سقف ماندگار


داستان

13. مسافر نیشابور

صفحه 30-31

مسافر نیشابور


طنز

14. تعارف بی جا

صفحه 34-35

تعارف بی جا


داستان

17. حیات به شرط کولر

صفحه 42-43

حیات به شرط کولر


طنز

19. ویزیت

صفحه 47-47

ویزیت


داستان

20. تعزیه

صفحه 48-49

تعزیه


شعر

21. باران

صفحه 51-51

باران