دوره و شماره: دوره 30، تیر (352) - شماره پیاپی 352، تیر 1398، صفحه 1-48 

داستان

4. ابر درسا

صفحه 12-13

ابر درسا


داستان

10. پسر مؤدب بابا

صفحه 12-13

پسر مؤدب بابا


داستان

14. پری زمان

صفحه 22-23

پری زمان


گزارش

15. آنتی سیل

صفحه 24-25

آنتی سیل


یادداشت

17. یادداشت های آزاد

صفحه 303-31

یادداشت های آزاد


داستان

19. اژدهای سنگی

صفحه 34-36

اژدهای سنگی


شعر

20. قرص خنده

صفحه 40-41

قرص خنده


داستان

21. غرور

صفحه 42-42

غرور


22. نذری

صفحه 46-46

نذری