دوره و شماره: دوره 30، تیر (352) - شماره پیاپی 352، تیر 1398، صفحه 1-48 

داستان

ابر درسا

صفحه 12-13

ابر درسا


داستان

پری زمان

صفحه 22-23

پری زمان


گزارش

آنتی سیل

صفحه 24-25

آنتی سیل


داستان

اژدهای سنگی

صفحه 34-36

اژدهای سنگی


داستان

غرور

صفحه 42-42

غرور