دوره و شماره: دوره 30، شماره 357، آذر 1398، صفحه 1-1 

صفحه خدا

سلام خداجانم

صفحه 2-2

سلام خداجانم


داستان

خانه‌ی پدری

صفحه 10-12

خانه‌ی پدری


داستان

بهارخواب

صفحه 28-29

بهارخواب