دوره و شماره: دوره 1388، شماره 22، فروردین 1388 
4. سنگر به سنگر

اکرم باریکلو


5. روزهای روشنی

دوستدار ساناز احمدی


6. چشمه و دریا امام علی

دوستدار ساناز احمدی


8. هیزم تر

آملی سید ‌محسن موسوی


9. تنیس روی میز

سید مهدی حسینی


12. یخچال

فریبا دیندار


13. کوچه عکس

مجید ملامحمدی


15. ده تومانی‌ها

محمدحسین فکور


29. کوچه یخی

نیلوفر شهسواریان


30. کوچه گنبد کبود

نیلوفر شهسواریان