دوره و شماره: دوره 31، آبان368آذر369 - شماره پیاپی 368، آبان 1399، صفحه 1-1 

داستان معارفی

برنده‌ی واقعی

صفحه 6-7

برنده‌ی واقعی


جدول

جدول

صفحه 20-20

جدول


آسمانه

پری‌زادها

صفحه 21-21

پری‌زادها


کمیک استریپ

کنکوری‌ها(1)

صفحه 28-28

کنکوری‌ها(1)


کسب و کار

عطاری

صفحه 36-37

عطاری


راه های جدید، فکرهای جدید

راه‌های جدید، فکرهای جدید

صفحه 44-44

راه‌های جدید، فکرهای جدید