دوره و شماره: دوره 34، مرداد،شهریور400-401-1402 - شماره پیاپی 400، مرداد 1402 

سرمقاله

امتحان نگیر

صفحه 4-7

امتحان نگیر


خاطرات یک دهه شصتی

تقلب در وقت اضافه

صفحه 8-11

تقلب در وقت اضافه


داستان طنز

آرزوهای بزرگ

صفحه 12-15

آرزوهای بزرگ


اتاق مشاوره

چجوری تقلب نکنیم؟!

صفحه 16-19

چجوری تقلب نکنیم؟!


ایران‌گردی

باغ گلشن طبس

صفحه 22-23

باغ گلشن طبس


معرفی اپلیکیشن

چیزی فراتر از تقلب

صفحه 34-35

چیزی فراتر از تقلب