دوره و شماره: دوره 1، ویژه نامه آزادی قدس3 - شماره پیاپی 3، خرداد 1370، صفحه 1-1