کلیدواژه‌ها = زبانم بند آمده بود از پنجره‌ی شکسته‌ی انباری
داستان

دوره 32، اردیبهشت 374، اردیبهشت 1400، صفحه 22-22

داستان