مجمع‌الجزایر آتشفشان‌ها

10.22081/hk.2022.72689

مجمع‌الجزایر آتشفشان‌ها


شهر فرنگ

عصمت شهبازی

مجمع‌الجزایر آتشفشان‌ها

جزایر وستمن مجمع‌الجزایری است در جنوب ایسلند. این مجمع‌الجزایر فقط یک جزیره‌ی مسکونی دارد. بقیه‌ی جزایر آن یا به شدت کوچک و غیر قابل سکونت است و یا آتشفشانی است.

جزایر وستمن جزایری زیبا با آب و هوایی پاک و لطیف هستند. هر ساله گردش‌گران زیادی به این جزایر سفر می‌کنند. این جزایر از پوشش گیاهی کاملی برخوردار هستند.

CAPTCHA Image