خورشید پشت ماه

10.22081/hk.2022.72470

خورشید پشت ماه


صفحه‌ی خدا

خورشیدِ پشت ماه

نوید صنعتی

شب زیباست. وقتی ماه و هزاران هزار ستاره‌ی درخشان در پهنه‌ی آسمان و قاب چشمان‌مان نقش می‌بندد و یادمان می‌اندازد که خدایی وجود دارد، زیباتر هم می‌شود.

می‌دانید در آسمان شب از همه زیباتر چیست؟!... خورشید؛ خورشیدی که همیشه پشت ماه ایستاده! هر چند در شب چشمی توان دیدن نور عالم‌تابش را ندارد، ولی خورشید از شدت مهربانی نورش را با تجلی ماه و ستاره‌های دیگر به همه می‌رساند.

شب واقعی همین دنیایی است که ما در آن زندگی می‌کنیم و خورشید پنهان پشت ماه هم امام دوازدهم است.

خدایا کی صبح می‌شود؟

CAPTCHA Image