گفت‌وگوی سازنده

10.22081/hk.2021.71642

کمیک استریپ

گفت‌وگوی سازنده

سیدناصر هاشمی

1- در یک گفت‌وگو و بحث سازنده فقط زبان کار می‌کند.

مرد تنها: ببخشید، ولی پشت تلفن گفتید گفت‌وگوی سازنده!

2- همیشه هم بحث‌ها سازنده نیست.

مرد ایستاده: می‌خواهیم تعطیل کنیم. بقیه‌ی گفت‌وگو برای جلسه‌ی بعد.

3- هر چند گفت‌وگوها سازنده هستند، ولی شما هم باید آماده باشید.

مرد زره‌پوش: خب من با آمادگی کامل آمدم. بحث امروز چیه؟

4- البته هیچ‌وقت به گفت‌وگوی پدرها اعتماد نکنید.

پدر: نترس، فقط یک گفت‌وگوی سازنده است.

5- و بعضی جاها گفت‌وگوی سازنده راه‌گشا نیست.

مرد جنتلمن: اگر این چوب رو دربیاری می‌تونیم با گفت‌وگو حل کنیم.

6- خانم‌ها در گفت‌وگو و بحث خیلی تبحر دارند.

بچه‌ها: چشم، هر چی شما بگویید.

7- بزرگ‌ترها در بحث و گفت‌وگوی بچه‌ها دخالت نکنند.

کودک: نگران نباش مامان، فقط یک گفت‌وگوی سازنده است.

CAPTCHA Image