خربزه فروش

10.22081/hk.2020.71171

خربزه فروش


شعر

خربزه فروش

محمود پوروهاب

ک.چک اما مرد بود

اهل کار و درد بود

توی بازار شلوغ

هر طرف چشم سیاهش می دوید

شرجی مرداد ماه از سر و از صورت او می چکید

باز تا یک مشتری پیدا کند

داد می زد خربزه

با شکر دعوا کند

 

CAPTCHA Image