جدول ضرب‌المثل‌های فارسی

10.22081/hk.2020.71168

جدول ضرب‌المثل‌های فارسی


جدول ضرب‌المثل‌های فارسی

طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

راهنمایی:

در این جدول با تعدادی ضرب‌المثل فارسی آشنا می‌شوید که در میان سؤال‌ها به صورت رنگی مشخص است.

1. دیوانه چو ..... ببیند، خوشش آید– از کیسه‌ی ..... می‌بخشد.

2. ..... انداز را پاداش سنگ است- ..... به میل خودت، لباس به میل مردم.

3. ..... اگر طبیب بودی، سر خود دوا نمودی- ..... کار مرد است- ..... را از سر گشادش زدن.

4. مخالفِ حاشیه– هر چه .....، پای ما حساب کن- ..... خورد و نمکدان شکست.

5. پول ژاپنی‌ها– لوس و بی‌مزه– سازمان فضایی آمریکا.

6. ..... را آب بُرده– مقابلِ کِسادی.

7. آهسته و آرام– بریدن شاخه‌های اضافه‌ی درخت– هم ماشین دارد و هم اسب.

8. زمین مثلثی‌شکل که در ورودی آب رودخانه به دریا ایجاد می‌شود– این گوی و این .....

9. مِثلِ سیب‌زمینی ..... است– نَرَود ..... آهنین بر سنگ– رود پر آب.

10. گلّه‌ی گوسفند– هم از آخور می‌خورد، هم از .....– اصولِ ..... می‌پرسد.

11. ششصد تقسیم بر سی– نوعی آش– قلم انگلیسی.

12. ..... آن‌چه به جایی نرسد، فریاد است- ..... گذاشت دَرِ کوزه، آبش را خورد.

13. ..... سیری چند؟- همیشه مرغ .....، غاز است.

عمودی:

1. این تو ..... از آن تو بمیری‌ها نیست– درِ دیزی بازه، حیای ..... کجاست؟

2. اولین عدد– بدن و کالبد– دوستی و محبت– پیشوند مضارعِ اِخباری.

3. ..... معامله نیست- .....، دریغ از پارسال.

4. نخست و ابتدا– نوشتم، .....، نوشت– از مزه‌ها.

5. تو ..... کسی رفتن– قله‌ای در زاگرس– هنر انگلیسی– رایحه.

6. مار ..... وافعی شده– از ..... چه خیری دیدیم، که از کوفته‌اش ببینیم.

7. کتاب قیمتی قدیمی– حیا و خجالت– پاسخ مثبت.

8. ..... خوبی داره، پس دادن بدی– رودی در ایران.

9. طایفه‌ی شجاع کشورمان– دوست و رفیق– خون‌بها– شهر زلزله‌زده‌ی استان کرمان.

10. گل سفید خوش‌بو– آدم عاقل از یک ..... دو بار گزیده نمی‌شود– حرکتی در ورزش‌های گروهی.

11. ..... که خربزه آب است– جهان و گیتی.

12. آدم خسیس، ..... پس نمی‌دهد– نصف قالب– چیز– ماه زمستانی.

13. حساب حساب است، ..... برادر- ..... با ظاهرش یکی است.

CAPTCHA Image