چگالی آب شور

10.22081/hk.2020.71165

چگالی آب شور


آزمایش علمی

چگالی آب شور

به کوشش: میم زندگی

وسایل مورد نیاز:

دو لیوان یک‌شکل و یک اندازه، یک تکه کاغذ، رنگ خوراکی، نمک، آب.

اجرا:

۱- دو لیوان را تا لبه پر از آب کنید.

۲- مقداری نمک و رنگ خوراکی را به یک لیوان اضافه کنید؛ (مقدار نمک، نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد.)

۳- تکه کاغذ را روی لیوان آب ساده قرار دهید و آن را با دقت روی لیوان آب و نمک و رنگ قرار دهید.

۴- با دقت، تکه کاغذ را بیرون بکشید.

نکته: این آزمایش را در جایی مثل روی سینی یا صفحه‌ی ظرف‌شویی انجام دهید که باعث خیس یا رنگی شدن اطراف نشود.

نتایج:

- چرا آب ساده با آب نمک و رنگ مخلوط نمی‌شود؟

زیرا چگالی آب نمک بیش‌تر از چگالی آب ساده است.

- اگر نمک را اضافه نکنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

آب ساده با آب رنگی مخلوط می‌شود.

- اگر آب شور را بالای آب ساده قرار دهیم، چه می‌شود؟

- آب‌ها مخلوط می‌شوند؛ چون آب شور به سمت پایین حرکت می‌کند.

نکته: این آزمایش را می‌توانید با دو رنگ متفاوت انجام دهید و آب ساده را هم رنگی کنید.

CAPTCHA Image