قطار سرنوشت


قطار سرنوشت

نرگس شکری

فردا

سوار قطار سرنوشت خواهم شد

تا به کجا خواهم رفت؟

مرا کجا خواهد برد؟

در کدام ایستگاه خواهد ایستاد؟

آه....

امان از سرنوشت

امان از ایستگاه‌های نامعلوم

 

CAPTCHA Image