خبر سبز

10.22081/hk.2021.70284

خبر سبز


خبر سبز

عبدالله مقدمی

خبر سبز روزگار رسید

بچه‌ها مژده‌ که بهار رسید

 

ننه‌سرما! ببین عمونوروز

خوشگل و شیک و نونوار رسید

 

توی این گلشن شکوفه زده

چه‌چه از پشت قارقار رسید

 

قمری و زاغ و کفتر و گنجشک

بلبل و مرغ عشق و سار رسید

 

چه هوایی چه روز زیبایی

گل به گلزار این هوار رسید

 

از شکوفه پر است جان درخت

گل نرگس به جای خار رسید

 

روز بی‌درس؛ بی‌حساب‌کتاب

روز بی‌مشق و بی‌فشار رسید

 

عید پشت در است باز کنید

وقت مهمانی و قرار رسید

 

عیدی‌ام می‌رسد، عموبقّال!

مژدگانی! که مایه‌دار رسید

 

بچه‌جان! تازگی‌ خبر این است

سبز شو! تازه شو! بهار رسید

CAPTCHA Image