آیا می‌دانید که...

10.22081/hk.2021.70281

آیا می‌دانید که...

کلیدواژه‌ها


آیا می‌دانید که...

احمد اکبرپور

1. شانس هر آدم احمق، اندازه‌ی چهار دانشمند است؟

٢. انسان، دو پا دارد و هنگام فرار دوتای دیگر هم می‌تواند قرض کند؟

3. حیوان جماعت، از ریشه چهارتا پا دارد و احتیاجی به قرض کردن ندارد؟

۴. واحد شمارش شتر و انسان یکی است؟

۵. الکی می‌گویند که کره‌ی زمین گرد است؟

۶. حیوانات هم مثل انسان‌ها اسم دارند؟ آقاشیره، خانم‌خرسه و...

7. ما می‌توانیم با دندان‌های‌مان فندق و با دم‌مان گردو بشکنیم؟

8. انسان هم می‌تواند مثل آب خوردن جوش بیاورد؟

٩. با تشت می‌توانیم آب اقیانوس‌ها را خالی کنیم؟

10. با پول زیاد، دماغ‌مان هم سربلندتر می‌شود؟

11. تمام مورچه‌ها کنار شاخک‌های‌شان یک موبایل چینی کوچولو دارند؟

12. اقیانوس‌ها به خاطر اشک نهنگ‌های عاشق به وجود آمده‌اند؟

13. و مهم‌تر از همه:

آیا می‌دانستید نویسنده‌ی این متن یک بیمار روانی است که از تیمارستان فرار کرده و مشغول طرح این سؤال‌هاست؟

CAPTCHA Image