خدایا چه با دقت و حوصله دانه ها را در دل باغچه قرار داده ای تا گنجشکهای کوچکت در دل این برف و سرما گرسنه نمانند.

به فکر گنجشک دل ما هم باش.

CAPTCHA Image