صفحه‌ی خدا


آن که هزار سال تو را سجده کرد

ابلیس شد. آن که بنده‌ات را سجده

کند چه خواهد شد؟

CAPTCHA Image