آسمانه/ کوچه باغ
کاش...

کاش روزی که با دوستم دعوا می‌کردم بیشتر فکر می‌کردم، شاید کار به قهر نمی‌رسید!

کاش وقتی قهر کردم، بیشتر می‌اندیشیدم، شاید قهرم طول نمی‌کشید!

کاش وقتی مدت‌ها با هم قهر بودیم، حداقل من کوتاه می‌آمدم، یا او قدم پیش می‌گذاشت تا آشتی کنیم!

کاش اکنون بعد از گذشت روزها و هفته‌ها، آشنایی پیدا می‌شد تا این روزهای تلخ قهر و دوری را به پایان برساند و گل آشتی را به دستمان دهد!

کاش ما انسان‌ها اینقدر خودخواه نبودیم!
CAPTCHA Image