آسمانه/ کوچه رنگین‌کمان

نویسنده


اهل دریا

خبر دارم چه حالی داره ماهی

نفس‌تنگی گرفته باز بی‌کس

شواهد می‌گه دیشب خواب دیده

سفر کرده به اقیانوس اطلس

***

هر از گاهی قرارش می‌ره از دست

همش می‌چرخه با چشمون گریون

شنیدم زیر لب می‌گفت: «دنیا

چه عیبی داره دل رو کم کنی خون»

***

اگر زندونه، پس در داره این‌جا

بهم می‌گن چه کم می‌شد بهونه

بشم تبعید دنیایی که هر روز

بدم جون تا که برگردم به خونه.»

***

تحمل داره طفلک، اهل دریاست

کشیده دور دنیای دلش سد

یه عمره حبس، می‌گرده پی در

ولی هرگز صداشم درنیومد
CAPTCHA Image